Thuế

Giấc mơ về việc nộp thuế tượng trưng cho hành vi mà bạn hoặc người khác được cho là đang làm. Làm những gì được mong đợi hoặc bình thường. Giấc mơ về việc không đóng thuế tượng trưng cho việc bạn từ chối làm những gì bạn phải làm hoặc những gì được mong đợi ở bạn. Hành động ngoài chuẩn mực. Bạn có thể đã hứa mà bạn không giữ hoặc các nghĩa vụ bạn không giữ. Bạn có thể đang cư xử theo cách trái ngược với những gì người khác mong đợi ở bạn. Nó cũng có thể là đại diện cho sự từ chối hoặc phản kháng cứng đầu của bạn.