Chấm bi

Giấc mơ về chấm bi tượng trưng cho thói quen và sự đơn điệu. Một tình huống hoặc kiểu suy nghĩ liên tục lặp lại chính nó. Điều gì đó mà bạn luôn nhận thấy đang xảy ra. Một cách tiêu cực, chấm bi có thể đại diện cho một vấn đề mà bạn luôn phải quan tâm. Nó cũng có thể đại diện cho một lối suy nghĩ tiêu cực hoặc một thói quen xấu mà bạn cứ lặp đi lặp lại.