Sư tử

Giấc mơ về sư tử tượng trưng cho nhu cầu kiểm soát hoặc thống trị người khác. Nhu cầu của chính bạn là kiểm soát người khác, hoặc dự đoán của bạn về những người khác mà bạn cảm thấy muốn kiểm soát bạn. Về mặt tích cực, một con sư tử có thể đại diện cho sự lãnh đạo.