Rửa xe

Giấc mơ về một tiệm rửa xe tượng trưng cho một khởi đầu mới với một quyết định mà bạn đã thực hiện. Nó cũng có thể là đại diện cho sự khởi đầu lại với một hướng đi cụ thể trong cuộc sống mà bạn đang thực hiện. Có lẽ, bạn đã gặp phải vấn đề với lần đầu tiên thử một thứ gì đó và đang thử lần thứ hai.