Xe bán tải

Xem ý nghĩa của Tractor Trailer Truck (Semi).