Bánh pudding

Giấc mơ về bánh pudding tượng trưng cho tình huống mà bạn đang nhận thấy điều gì đó tốt đẹp như thế nào. Bạn có thể nhận thấy điều gì đó tốt đẹp như thế nào.