Lịch sử

Giấc mơ về nghiên cứu lịch sử tượng trưng cho việc nhìn lại quá khứ của bạn. Bạn có thể đang cố gắng hiểu rõ hơn về các sự kiện trong quá khứ hoặc thay đổi quan điểm của mình về các tình huống đã xảy ra.