Cục gôm

Giấc mơ về cục tẩy tượng trưng cho sự thay đổi suy nghĩ của bạn, hoặc mong muốn sửa chữa sai lầm.