Trình tạo cơ thể

Giấc mơ về một người xây dựng cơ thể tượng trưng cho một khía cạnh của bản thân bạn luôn nhận thức được đó là sức mạnh và không muốn đánh mất nó. Bạn hoặc người khác luôn duy trì quyền lực hoặc tìm cách phát triển nó. Một số lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn quan tâm đến việc duy trì sự trao quyền. Ngoài ra, một người xây dựng cơ thể có thể phản ánh nỗ lực của bạn để phát triển sức mạnh hoặc cải thiện bản thân.