Viết bài hát

Giấc mơ về bài hát tượng trưng cho hy vọng của bạn rằng người khác sẽ chia sẻ cảm xúc của bạn về một vấn đề. Nó cũng có thể là sự thể hiện hy vọng của bạn rằng người khác sẽ thích thứ gì đó mà bạn đang tạo ra hoặc rằng họ sẽ cảm thấy hài lòng về ý tưởng của bạn. Ngoài ra, viết một bài hát có thể phản ánh bạn muốn bày tỏ cảm xúc của mình.