Nhọn

Giấc mơ về một cái gì đó sắc nhọn tượng trưng cho cảm giác của bạn về khả năng gây chia rẽ hoặc nguy hiểm của một tình huống. Ngoài ra, việc cầm một vật sắc nhọn có thể phản ánh bạn đã chuẩn bị như thế nào để thực hiện một thay đổi lớn hoặc loại bỏ vấn đề. Rèn luyện kỹ năng sẵn sàng hoạt động. Cảm thấy rằng với khả năng tự vệ mạnh mẽ hoặc kỹ năng của bạn, điều gì đó không có cơ hội.