RAM (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên)

Xem ý nghĩa của Bộ nhớ máy tính