Mì ống

Giấc mơ về một cây macaroni tượng trưng cho một điều gì đó trong cuộc sống của bạn khiến bạn cảm thấy nó không quan trọng. Một tình huống không đáng nói. Giấc mơ về mì ống và pho mát có thể phản ánh lợi nhuận hoặc thu được mà bạn cảm thấy không quan trọng. Đó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn không cần phải thảo luận hay khoe khoang về những thành quả của mình.