người Ấn Độ

* Vui lòng xem người Mỹ bản địa, người da đỏ (Ấn Độ)