hào quang

Giấc mơ về một vầng hào quang tượng trưng cho cảm xúc của bạn rằng con người, tình huống hoặc ý tưởng là hoàn hảo tuyệt đối về mọi mặt. Ý định hoặc giải pháp tích cực không thể nghi ngờ. Ai đó hoặc một cái gì đó mà bạn tin rằng không thể có sai sót.